Familjehem

Jour- och familjehem behövs för de barn och unga som av olika skäl inte kan bo tillsammans med sina föräldrar. Det kan vara så att föräldrarna brister i omsorgen, att det finns missförhållanden i hemmet såsom våld eller missbruk. Det kan också vara att barnet behöver ett nytt hem på grund av sitt avvikande eller kriminella beteende.

Vi söker jour-och familjehem..

Vi söker familjer, ensamstående och par som kan erbjuda det lilla extra till det placerade barnet eller ungdomen. Som jour- och familjehem behöver ni fundera på om ni kan bidra till en tryggare och omsorgsfull hem och vardag för barnet. Ni behöver veta om ni har tiden att hjälpa barnet med studier genom läxläsning eller närvaro på föräldramöten. Ni behöver vara uppmärksamma på barnets fysiska och psykiska hälsa. Barnet måste få hälso- och sjukvård samt tandvård efter behov. Det är viktigt med god samarbetsförmåga då det krävs samarbete med familjehemskonsulenter, socialsekreterare, barnets vårdnadshavare såsom föräldrar eller gode män samt övriga myndigheter.

Som familjehemsförälder är man inte vårdnadshavare. Det innebär att större beslut kring placeringen fattas av vårdnadshavare, god man för ensamkommande barn eller i vissa fall socialnämnden. Familjer som vill bli jour- och familjehem utreds i första hand av personal på Innovation & Placering Uppsala AB. I utredningen görs en bedömning av er livssituation, er inställning till uppdraget och omsorgsförmåga. Det är ett krav att ni inhämtar registerutdrag från olika myndigheter; belastning- och misstankeregister från Polisen, socialintyg från socialtjänsten, skuldfrihetsintyg från Kronofogdemyndigheten samt intyg från Försäkringskassan. Förutom vår utredning, som vi använder vid de tillfällen när vi ska matcha er med en ungdom, så utreds ni även av socialnämnden.

Vi stöttar och handleder

Vårt uppdrag som familjehemskonsulter är att handleda och stötta familjer i deras uppdrag. Som familjehem får man ofta intressanta men också många gånger krävande och utmanande uppdrag. Förutom den mentala inställningen till att öppna dörrarna till sitt hem så handlar det ofta om andra känslor då man bjuder in det placerade barnet till sin familj, sin vardag och nätverk. Det är många gånger svårt att sätta gränser och regler samtidigt som man vill skapa en relation till placeringen. Vi hjälper därför familjer att skapa en trygg och omsorgsfull miljö samtidigt som regler och gränser sätts utifrån ungdomens ålder och mognad. Många familjer har stor ambition i att klara sig själva i uppdraget.

Ambitionen måste då delas av samtliga medlemmar i familjen och en samsyn om vad uppdraget omfattar är av stor vikt. Vi finns tillgängliga via telefon och på månadsbesök för att stötta och vägleda familjer. Många familjer visar många gånger att de är tillräckligt erfarna för att klara ett uppdrag men att barnet inte vill samarbeta av olika skäl. Vi finns då även för att samtala med placeringen. Vid enskilda fall kan vi bedöma att barnet behöver en kontaktperson. Det är något vi erbjuder i samråd med ansvarig handläggare och/eller vårdnadshavare.

Kan vi bli jour- och/eller familjehem?

Innan ni anmäler er för att bli jour- och/eller familjehem kan ni fundera på om ni uppfyller dessa krav:

  • Ledigt rum som kan erbjudas till det placerade barnet utan att andra familjemedlemmar drabbas.
  • 25 år eller äldre.
  • Ej förekomst i polisens brott-och misstankeregister, inga större avvikelser i registerutdrag från Försäkringskassan, Socialtjänsten och Kronofogden.
  • Bostad som är en bostadsrätt eller hyresrätt, första handskontrakt.
  • Möblerat och ombonat hem.
  • Fysiskt och psykiskt friska.
  • Stabil inkomst och försörjning.
  • Möjlighet att avsätta tid och engagemang med socialtjänsten, skola, sjukvård vid behov samt med oss familjehemskonsulenter.
  • Planera större förändringar inom snar framtid såsom flytt, längre resor, studier, graviditet eller dylikt som kan påverka placeringen.
  • Samarbetsvilliga då det krävs i många olika fall.

Det här tycker våra familjehem om oss:

”.. alltid behjälpliga när vi har behövt. Det känns skönt att veta att ni alltid kommer”.
”...det som skiljer er från andra är att ni har kontakt med barnet också. För oss var det en avlastning att ni kunde prata med barnet när vi inte förstod varandra”.
”Jag älskar att ni alltid svarar och stöttar en oavsett hur sent det är på dygnet”.  
”...det vi har uppskattat i samarbetet med er är att ni gör det lilla extra för barnen”.

Handledning

För att säkerställa en högkvalitativ vård för den placerade ungdomen finns våra familjehemskonsulenter tillgängliga dygnet runt för stöd och rådgivning till både familjer och det placerade barnet. Förutom handledning och vägledning till familjer tycker vi det är viktigt att det finns en trygg relation till personalen på Innovation & Placering Uppsala AB. Vi tror på att man ska se helheten och förstå både familjer och barnet för att kunna vägleda och stötta en placering i familjen. Mång handledningar är individuellanpassade då familjer har olika styrkor och utvecklingsområden.  

Utifrån våra erfarenheter har vi sett positiva resultat i de fall där både familjehemmet och ungdomen kan uttrycka sina åsikter och synpunkter om placeringen. Vi kan då planera vår handledning efter situationen och utveckla de behovsområden där vi ser brister eller kan komma att brista i relationen.

Samtal

Utöver inplanerade månadsbesök och möjligheten att ringa till vår jour, kan våra familjer samt de barn och ungdomar som är placerade hos dem alltid kontakta våra medarbetare för att boka in extrainsatta möten för att diskutera problem, utmaningar eller föra diskussioner för att motiveras inför de krav som uppdraget ställer.

Enskilda samtal med barn görs endast i samråd med socialsekreterare eller vårdnadshavare som vid placering anser att barnet är i behov av det. Samtliga samtal som personal har med barnet meddelas till ansvarig socialsekreterare och vårdnadshavare.

Besök

Förutom vår tillgänglighet via telefon så planerar vi löpande besökstillfällen hos familjer för att träffa familjerna och ibland även det placerade barnet. Handledning och vägledning erbjuds alltid via telefon men för att följa upp placeringen vill vi besöka er hemma.  

Kontaktperson

Många gånger upplever vi längre in i uppdraget att en kontaktperson behövs och kan vara en avlastande person för familjen. Vi samråder med våra uppdragsgivare och uppger vår professionella syn på insatsen och kommer då överens om huruvida uppdraget ska fullföljas och under hur lång tid.  

Våra kontaktpersoner står redo att bidra med personligt stöd i vardagen till de barn och ungdomar som visar ett sådant behov. En kontaktperson är någon som regelbundet träffar och stöttar individen och hjälper denne att knyta an nya sociala kontakter, delta i meningsfulla fritidsaktiviteter samt bidrar med stöd och stimulans i individens utveckling.

Läxhjälp

Innovation & Placering Uppsala AB - Familjehemsvård lägger en väldigt stor betydelse på utbildning och vill därmed vara en bidragande part för en positiv utveckling av våra barn-och ungdomars skolgång. Vid önskemål och behov har vi möjlighet att erbjuda våra barn och unga studietillfällen där våra medarbetare finns tillgängliga för frågor kring läxor, samhällsinformation samt rådgivning angående skola. Vi tycker det är viktigt att våra barn och ungdomar får möjligheten att lyckas i skolan.