Handledning

Handledning för våra familjer

Innovation & Placering Uppsala AB - Familjehemsvård erbjuder regelbundna tillfällen för handledning en gång i månaden. Vi erbjuder möjligheten för att skapa goda förutsättningar för våra familjer att lyckas med uppdraget samt vara delaktiga i ett forum där de kan dela med sig av sina erfarenheter och kunskap. Handledningen styrs av en erfaren samordnare som lyfter upp bland annat frågor och situationer som kan upplevas krävande med uppdraget.

Mål

Målet med handledningen är att våra familjer ska känna sig trygga med att ta upp allt som de känner behov av och lämna handledningstillfället inspirerade och stärkta, samt få konkreta verktyg och strategier som de kan använda sig av i sin vardag. Vi fokuserar på att våra familjer ska må bra i sina relationer och uppleva uppdraget som stimulerande och utvecklande.

Fokus

Fokus på handledningstillfällen är att upplysa relationens betydelse och ge verktyg som hjälper familjen att skapa en god relation och förtroende mellan de och ungdomen. En god relation och förtroende mellan vuxna och barn är en nödvändig förutsättning för att kunna vägleda barnet i både framgångar och motgångar. Vi tror även på att god relation bygger på tillit. Vi vägleder familjerna i arbetet kring tillit.

Samarbete

Vi tror på att tillit bland annat skapas genom att den vuxne är närvarande och lyhörd för barnet och kvarstår vid dennes sida oavsett behov och motgångar. Då många som placeras i jourhem eller familjehem har svårt med just tillit och anknytning är det extra viktigt för oss att det skapas en genuin tillit mellan de. I våra handledningar ger vi familjerna det stöd och hjälp som behövs för att öka familjernas förståelse för barnet och dess bakgrund samt deras känslomässiga relationer. Oavsett bakgrund har alla barn individuella behov som den vuxne behöver bemöta, något som kan vara krävande. Målet är att på handledningstillfällen hjälp våra familjer att möta barnet där hen befinner sig.