Kvalité

Begreppet kvalité kan uppfattas olika från person till person. Vi försöker leva upp till den kvalité som uppskattas lika mycket av våra uppdragsgivare och uppdragstagare. För att uppnå den kvalité som vi tror uppskattas av våra samarbetspartner ser vi till att utbilda våra medarbetare samtidigt som verksamheten ständigt utvecklar processer och arbetar förebyggande.

Utbildning

Vi anställer all personal utifrån personlig mognad och erfarenhet av arbetet med familjer och/eller barn och unga. Samtliga medarbetare har relevanta utbildningar för sina roller i verksamheten. Vi har medarbetare som är KBT-terapeuter, sociologer/kriminologer, ekonomer och socionomer.
Samtliga medarbetare erbjuds olika utbildningar för att stärka verksamheten och kvalitetssäkra arbetet kring de placeringar vi får. Just nu går våra medarbetare på en yrkesverksamutbildning inom ”Mäns våld mot kvinnor”.

Att arbeta förebyggande

Inför varje placering sitter flera medarbetare tillsammans för att diskutera hur upplägget med placeringen och handledningen med familjen ska ske för en hållbar placering. Då det många gånger handlar om placeringens individuella behov som måste tillgodoses är det viktigt att familjehemskonsulenten som handleder och kontaktpersonen som stöttar är synkade inför en placering. Syftet är att förutse och förebygga tänkbara negativa händelser, bemötande, problem och situationer som kan missgynna placeringen.

Genomförandeplan är en utav de viktigaste dokumenten som upprättas av familjehemskonsulenten efter att en vårdplan har upprättats. Målet är att ha en genomförandeplan som utgångspunkt för samarbetet med ungdomen. Utifrån överenskommelsen i genomförandeplanen skapar ungdomen tillsammans med familjehemskonsulenten, vårdnadshavaren och socialsekreteraren scheman och rutiner utifrån de livsområden som ungdomen önskar och har behov av att få stöd med. Uppföljning av genomförandeplanen görs var 6:e månad eller vid behov och förändringar.

Utvecklingsplan är dokumentet som kontaktpersonen upprättar tillsammans med ungdomen för att följa upp de mål som ungdomen har under sin placeringstid. Tillsammans görs en planering och en tidsuppskattning på hur och när ungdomen kan uppnå sitt mål.

Förbättringsarbetet

Det systematiska förbättringsarbetet inom Innovation & Placering Uppsala AB är organiserat för att det ska bli en så naturlig del av arbetet som möjligt. När personal misstänker, upptäcker eller blir uppmärksamma om avvikelser, det vill säga brister eller missförhållanden i verksamheten, skrivs en incidentrapport kring händelsen i vårt system kring avvikelsehantering. All form av incidentrapport registreras och skickas till verksamhetschef. Uppföljning av incidenter som har skett sker lokalt vid möte med personalen. Vid dessa tillfällen analyserar vi händelsen och utifrån analysen föreslår personalgruppen åtgärder samt följer upp om tidigare åtgärder haft önskad effekt. Mötet protokollförs.

Samtliga incidenter finns tillgängliga för att ledningen ska kunna läsa och följa upp åtgärder. Målet är att verksamheten enligt rutinen ska följa upp, åtgärda och följa upp effekten av åtgärden. Vid allvarliga avvikelser och missförhållanden ska rapporten enligt rutin alltid gå vidare till överordnad chef.

Utvärdering

Verksamheten skickar utvärdering av samarbete till uppdragsgivare och uppdragstagare för att undersöka hur samarbetet har upplevts av samarbetspartner. Målet är att verksamhetens brister och utvecklingsområden kommer på tal och nya rutiner sätts för att förbättra dessa områden.

Det som gör oss unika

Vår ambition och strävan är att alla medarbetare ska vara delaktiga i kvalitetsarbetet och kvalitetssäkring. Att alla berörda ska förstå värdet av att arbeta systematiskt och förstå för vems skull de är på arbetet.

Månadsrapporter

Familjehemskonsulenterna skriver varje månad en rapport om ungdomen. Månadsrapporten är en uppföljning om hur behovsområden som står i genomförandeplanen följs upp. Syftet med månadsrapporter är att upplysa om ungdomens framgångar och utvecklingsområden. Månadsrapporterna ligger även i grund för att säkerställa att kvalitetsarbetet sker systematiskt och att eventuella utvecklingsområden åtgärdas i tid.

Kunskap och kompetens

Att utbilda och stötta medarbetare, både i ledarskap, värdegrund, kunskap, lagar och förordningar, bemötande och pedagogik är andra viktiga insatser som vi arbetar för att säkerställa att vi skapar kvalité för oss som handleder familjer och erbjuder tjänster till socialtjänsten.